รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ม.ค. 2562 06:44:00
หัวข้อข่าว
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TTA-W5
หลักทรัพย์
TTA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 
(TTA-W5)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 04 ก.พ. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 07 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 28 ก.พ. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 05 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 13 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 27 ก.พ. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 01 มี.ค. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________