รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2562 17:32:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
DV8
แหล่งข่าว
DV8
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 263,775,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท 
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
และตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DCORP-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ
DCORP-W1") ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1 ครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
และ 9 (ครั้งสุดท้าย) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558, 25 สิงหาคม 2558, 25 พฤศจิกายน 2558, 25 กุมภาพันธ์
2559, 25 พฤษภาคม 2559, 25 สิงหาคม 2559, 25 พฤศจิกายน 2559, 25 กุมภาพันธ์ 2560 และ 8 พฤษภาคม 2560
ตามลำดับ นั้น บริษัทขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้