รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2562 17:10:00
หัวข้อข่าว
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนบมจ.เอคิว เอสเตท
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 001/2562

    วันที่ 30 มกราคม 2562

เรื่อง   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บมจ. เอคิว เอสเตท

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่ได้รับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญให้แก่บุคคล/นักลงทุนเฉพาะเจาะจงฯ
ในส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ให้บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 100,000 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 72,640 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 3,632 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม จำนวน 63.73 ล้านบาท ดังนั้น
จึงมีเงินเพิ่มทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,568.27 ล้านบาท

  บริษัทฯ จึงขอรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามมติวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560                     
            จำนวน  3,568.27 ล้านบาท
หัก การใช้เงินเพิ่มทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2561                               
    จำนวน   2,012.721 ล้านบาท
คงเหลือเงินเพิ่มทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน   1,555.55  ล้านบาท
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1,635.74 ล้านบาท
  พัฒนาในโครงการ ARBOR, By Pass , ชลบุรี,เชียงใหม่,รังสิต               จำนวน   
44.00 ล้านบาท
  พัฒนาในโครงการ AQ ALIX                 จำนวน  127.00 ล้านบาท
  เงินทุนหมุนเวียน                       จำนวน  205.98 ล้านบาท
                              รวม จำนวน 2,012.721ล้านบาท

   เงินเพิ่มทุนที่เหลือจำนวน 1,555.55 ล้านบาท 
ได้ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้,ตั๋วแลกเงินและเงินให้กู้ยืม

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
    กรรมการ               กรรมการ  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้