รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2562 08:39:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BEAUTY เริ่มซื้อขายวันที่ 31 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
BEAUTY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ BEAUTY เริ่มซื้อขายวันที่ 31 มกราคม 
2562
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY)
ทุนเดิม (บาท)                    : 300,621,495.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,006,214,955
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 653,580
ทุนใหม่ (บาท)                    : 300,686,853.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,006,868,535
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-WA) จำนวน 653,580
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 653,580 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 5.00
วันใช้สิทธิ                      : 16 ม.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 31 ม.ค. 2562
______________________________________________________________________