รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ม.ค. 2562 08:49:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
MACO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต(listed)
โดย นาย ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -21.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย)(listed)
โดย นาย ตัน เซา ปอ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 23/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.394% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 13.62% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย(listed)
โดย นาย ธนพล บุญวรุตม์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 29.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. มาสเตอร์ แอด(listed)
โดย ASHMORE OOH MEDIA LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________