รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ม.ค. 2562 17:33:00
หัวข้อข่าว
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ลาออก
หลักทรัพย์
MFC
แหล่งข่าว
MFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เนื่องด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้รับหนังสือจากนายบุญลือ 
ประเสริฐโสภา แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
เนื่องจากมีภาระกิจส่วนตัวมาก จึงไม่สามารถปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งการลาออกดังกล่าว
ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม
2562 แล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้