รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ม.ค. 2562 07:59:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
SAT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย(listed)
โดย บริษัท จีที ดอลลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 23.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 33.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี(listed)
โดย EDGBASTON INVESTMENT PARTNERS LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี(listed)
โดย EDGBASTON INVESTMENT PARTNERS LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________