รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ม.ค. 2562 17:32:00
หัวข้อข่าว
ประกาศข่าวการปรับหุ้นเข้าออกของดัชนี VN30 (Revised)
หลักทรัพย์
BLS
แหล่งข่าว
BLS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ประกาศปรับหุ้นเข้าออกดัชนี VN30 หุ้นที่ถูกปรับเข้าได้แก่ VHM, TCB, HDB และ 
EIB ในขณะที่หุ้นที่ถูกปรับออกได้แก่ KDC, BMP, PLX และ HSG โดย VN30 ETF จะมีการปรับพอร์ต
(Rebalancing) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
(ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ปิดทำการในวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เนื่องในเทศกาลตรุษจีน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้