รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ม.ค. 2562 12:37:00
หัวข้อข่าว
ประกาศปรับหุ้นเข้าออกของดัชนี VN30
หลักทรัพย์
BLS
แหล่งข่าว
BLS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ประกาศปรับหุ้นเข้าออกดัชนี VN30 โดยจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2562 เป็นต้นไป หุ้นที่ถูกปรับเข้าได้แก่ VHM, TCB, HDB และ EIB ในขณะที่หุ้นที่ถูกปรับออกได้แก่ KDC,
BMP, PLX และ HSG (ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ปิดทำการในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในเทศกาลตรุษจีน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้