รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ม.ค. 2562 08:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
หลักทรัพย์
DV8
แหล่งข่าว
DV8
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 
ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท
ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
เนื่องจากมีภารกิจอื่นจำนวนมาก จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหากรรมการท่านใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งแทน นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 
และจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรรมการบริษัทท่านใหม่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้