รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ม.ค. 2562 08:21:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
TNPC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยนามพลาสติกส์(listed)
โดย นาย ไพศาล สำราญกิจดำรงค์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 04/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.0017% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9993% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________