รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ม.ค. 2562 19:07:00
หัวข้อข่าว
รายงานการหยุดโครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชั่น (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX Thailand)
หลักทรัพย์
DV8
แหล่งข่าว
DV8
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้เข้าลงทุนในโครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชั่น (The
Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX Thailand) ("โครงการ") โดยถือหุ้นร้อยละ 37.5
ในบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ("ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์") นั้น บริษัทฯ
ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์
ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง 1/2562
โดยเสนอวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการหยุดดำเนินโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เนื่องจาก ฮีโร่
เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ
62.5 และคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.5 ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์
มีกำหนดหยุดดำเนินโครงการในวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยโครงการจะให้บริการรอบ 18.00 น.
ของวันดังกล่าวเป็นรอบสุดท้าย
บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ร้อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ 
จะร่วมพิจารณากับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์
อย่างรอบคอบเพื่อจำกัดผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้