รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ม.ค. 2562 08:54:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
BGT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เชียงใหม่ริมดอย(listed)
โดย นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์มิมิต
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.02354% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.02224% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บีจีที คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.139% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________