รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ม.ค. 2562 18:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562, แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักทรัพย์
TRITN
แหล่งข่าว
TRITN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

การลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบุคคล ดังต่อไปนี้
1.1  นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 15 
มกราคม 2562 เป็นต้นมา
1.2  นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 15 
มกราคม 2562 เป็นต้นมา
1.3  นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นมา
1.4  นางนฤมล ฉัตรตะวัน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 
แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ต่อไป

ทั้งนี้ การลาออกจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว 
เป็นการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันและในอนาคต
ซึ่งบริษัทกำลังขยายจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปสู่ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริหารจัดการโครงการ
และธุรกิจจัดซื้อจัดหาทรัพยากรและวัสดุก่อสร้าง
รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและกำหนดนโยบายต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้