รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ม.ค. 2562 08:27:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : WIIK-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
WIIK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) (WIIK)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : WIIK-W2
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 21 ม.ค. 2562
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 124,971,656
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 5.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (3 มกราคม 2562)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 30 ธ.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 02 ม.ค. 2565
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของ WIIK-W2 
ได้จากสรุปข้อสนเทศในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
WIIK-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________