รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ม.ค. 2562 17:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการลาออก
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 011/2562
วันที่ 16 มกราคม 2562

เรื่อง  แจ้งกรรมการลาออก

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอเรียนเพื่อโปรดทราบกรณีกรรมการธนาคารลาออก ดังนี้

1.  ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 
2562 เป็นต้นไป
2.  ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 
มกราคม 2562 เป็นต้นไป


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                 ขอแสดงความนับถือ                  (นายเศรษฐจักร  ลียากาศ)
                                 เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้