รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ม.ค. 2562 17:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 015/2562

วันที่ 16 มกราคม 2562

เรื่อง  แจ้งการขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที
่บริหารของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2562
อนุมัติการขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ
หารของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

สืบเนื่องจากการที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร 
ได้ถูกกล่าวหาตามที่ปรากฏในข่าวแล้วนั้น นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
ได้ยื่นขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของธนาคารจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
เพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่างๆในการปกป้องชื่อเสียงและมาตรฐานทางวิชาชีพของการเป็นนายธนาคาร
ตลอดจนเป็นการรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของธนาคาร
 
ทั้งนี้ การขอลาพักเป็นการชั่วคราวของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ 
จะเริ่มมีผลภายหลังจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง รักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ได้มีการเสนอชื่อต่อหน่วยงานกำกับดูแล ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะได้มีการประกาศให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ                 (นายเศรษฐจักร ลียากาศ)
                                เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8274 และ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้