รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ม.ค. 2562 08:34:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
MCS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย)(listed)
โดย นาย ตัน เซา ปอ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.394% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.222% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอ็ม.ซี.เอส.สตีล(listed)
โดย AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 09/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.909% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________