รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2562 07:37:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ XO เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
XO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (XO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 176,847,332.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 353,694,665
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 21,148,800
ทุนใหม่ (บาท)                    : 187,421,732.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 374,843,465
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (XO-W1) จำนวน 
21,148,800 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,148,800 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 4.00
วันใช้สิทธิ                      : 28 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 ม.ค. 2562
______________________________________________________________________