รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2562 18:19:00
หัวข้อข่าว
การจัดตั้งบริษัท GC Logistics Solutions (Vietnam) Company Limited
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ FNA 16- 001 / 2562
               11 มกราคม 2562

เรื่อง  การจัดตั้งบริษัท GC Logistics Solutions (Vietnam) Company Limited
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท จีซี โลจิสติกส์ 
โซลูชั่นส์ จำกัด ("GCL") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท GC
Logistics Solutions (Vietnam) Company Limited (GCLS VN) แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
และดำเนินการชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน ในวันที่ 10 มกราคม 2562 จำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ โดย GCL
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

GCLS VN ได้รับใบรับรอง/ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท GCLS VN 
มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
ครอบคลุมการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก การขนส่งสินค้า
คลังสินค้าเพื่อจัดเก็บและกระจายสินค้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ
บริษัทฯในการขยายฐานการตลาดในภูมิภาคนี้รวมถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  ทั้งนี้รายการดังกล่าวเป็นรายงานตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียน ที่บริษัทจดทะเบียนมีการเข้าลงทุนในบริษัท 
โดยสัดส่วนของการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าลงทุน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
  ขอแสดงความนับถือ


 (นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง)  
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้