รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2562 17:37:00
หัวข้อข่าว
ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
9/2561เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ร่วมค้ำประกันบริษัท
โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด  ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก  Sumitomo Mitsui Banking Corporation
จำนวน 50 ล้านบาท และ Mizuho Bank, Ltd.  จำนวน 50 ล้านบาท  และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) จำนวน 50 ล้านบาท  รวมวงเงิน 150  ล้านบาท โดยมีบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น)
ค้ำประกันเต็มวงเงิน  เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด
และบริษัทในเครือสหพัฒน์ในฐานะผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทย  ร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทย
25.00%  จำนวน 37.50 ล้านบาท ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น)  บริษัทฯ
ร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 10,500,000.- บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้