รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2562 08:46:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ RICH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 14 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,115,268,236.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,115,268,236
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,550
ทุนใหม่ (บาท)                    : 3,115,269,786.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,115,269,786
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (RICH-W1) จำนวน 1,550 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,550 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 14 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 ม.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
RICH เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) ดังนั้น 
ตลาดหลักทรัพย์จะยังคงสั่งห้ามการซื้อหรือขายหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของ RICH ต่อไป
จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปและมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลัก
ทรัพย์กำหนด
______________________________________________________________________