รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2562 07:47:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AMANAH เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (AMANAH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 961,551,139.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 961,551,139
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 207,909
ทุนใหม่ (บาท)                    : 961,759,048.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 961,759,048
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AMANAH-WA) จำนวน 
207,909 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 207,909 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.09
วันใช้สิทธิ                      : 28 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 ม.ค. 2562
______________________________________________________________________