รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ม.ค. 2562 12:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เรื่องรายการเกี่ยวโยง
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 
ประชุมเมื่อวันที่    10 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน  วันที่ทำรายการ
บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด
("AEON Systems")   ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือน มี.ค. 62 - ก.พ. 63


คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS"):

บริษัท  ธุรกิจ  ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
AEON Systems  ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบ  -  AFS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 90
-  AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 3.3
*บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จํากัด ("AFS")   - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS 
ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEON Systems

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี้:

บริษัท  ธุรกิจ  สัดส่วนการถือหุ้นโดย
AEONTS
1)  AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc ("ASB Cambodia")  ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย  ร้อยละ 50
2)  บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด("ALS Lao")  ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย  ร้อยละ 92.58
 3) บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ("AMF Myanmar")  ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย  ร้อยละ 
100


ลักษณะทั่วไปของรายการ:
1. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS") และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, ALS 
Lao, AMF Myanmar) ทำสัญญา outsourcing ว่าจ้าง บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์)
จำกัด ("AEON Systems") ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม 60,560,936 บาท
โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้


บริษัท  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประจำปี
 AEONTS  9,867,983
ASB Cambodia  31,113,367
ALS Lao  9,373,884
AMF Myanmar  10,205,702
รวม  60,560,936
        (หน่วย : บาท)
 

มูลค่ารวมของรายการ:
 (หน่วย : บาท)
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน  มูลค่า (บาท)
AEON Systems (ค่าบุคลากร)  60,560,936
รวม  60,560,936
*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 :1เปโซ = 0.6303 บาท

บุคคลเกี่ยวโยงโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว  ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ  การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวโยง  % การถือหุ้นในบริษัทอิออน
AFS  45,698,196,100 เยน/
225,510,128 หุ้น  นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ1  
-
  
-

AEON Systems       300 ล้านเปโซ/
     3,000,000 หุ้น  นายจุนอิจิ อิวะคะมิ2  
1 หุ้น
  
-

หมายเหตุ: 1นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
(มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด
  2นายจุนอิจิ อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 
จำกัด (มหาชน) และดำรงตำหน่งกรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

ขนาดของรายการ:
รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 60.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้
  - เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 
ได้มีอนุมัติข้อตกลงการบริหารจัดการด้านการบริหารงานและการดำเนินงานโดย AEON Financial Service
เป็นจำนวน 95.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
  - เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 ได้มีมติอนุมัติ Annual System 
License Fee สำหรับ ACE Plus System ให้กับ AEON Systems เป็นจำนวน 2,307,786 บาท และ AEON Specialized
Bank (Cambodia) Plc ("ASB Cambodia") จ่ายค่าพัฒนาระบบ 3D-Secure และ payWave เป็นจำนวน 2,712,123 บาท
ให้กับ AEON Systems อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้สละสิทธิการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท อิออน เครดิต
เซอร์วิส (อินโดนีเซีย) จำกัด คิดเป็นจำนวนลงทุน 11,875,758 บาท
โดยคิดเป็นขนาดของรายการเกี่ยวโยงจำนวนรวมทั้งสิ้น 16.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
  ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน 
ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้    มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 173.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.05
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล 
และมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
  1. ควรมีการจัดแยกงบประมาณเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาระบบใหม่ 
ค่าลิขสิทธิ์และค่าบำรุงรักษาในแต่ละปีอย่างชัดเจน
  2. ควรมีการติดตามผลการลงทุนในการพัฒนาระบบใหม่ในต่างประเทศ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอย่างสูงสุด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 
และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้