รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ม.ค. 2562 08:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MOONG เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
MOONG
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
(MOONG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 168,432,633.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 168,432,633
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 207,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 168,639,633.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 168,639,633
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 207,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 207,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.80
วันใช้สิทธิ                      : 28 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ม.ค. 2562
______________________________________________________________________