รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ม.ค. 2562 08:22:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
SPORT
แหล่งข่าว
SPORT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
  ตามที่ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรากฏว่ามีรายการลูกหนี้ รายการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดังนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลครบถ้วน  ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1.  รายการลูกหนี้บริษัท อาลาดิน ออนไลน์ จำกัด
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 รายการระหว่างกัน ปรากฏรายได้อื่นงวด 9 เดือน ปี 2561 จำนวน 44.91 
ล้านบาทจากบริษัท อาลาดิน ออนไลน์ จำกัด (ต่อไปเรียกว่า "อาลาดินฯ")
ซึ่งเป็นบริษัทที่กรรมการของบริษัทเคยเป็นผู้ถือหุ้นในอดีต  โดยเป็นลูกหนี้จำนวน 42.72 ล้านบาท
คิดเป็น 95 % ของรายได้ทั้งหมดที่ได้จากอาลาดินฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
1.1 รายได้ที่บริษัทได้รับจากอาลาดินฯ มาจากการดำเนินงานใด 
หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือไม่ อย่างไร
ระยะเวลาการให้เครดิตเทอม ระยะเวลาการค้างชำระหนี้
ตอบ รายได้ที่บริษัทได้รับจากอาลาดิน มาจากการดำเนินงานขายหนังสือเก่าและขายเศษกระดาษ  
ซึ่งหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้า เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่ให้เครดิตเทอมกับลูกค้า
90-120 วัน ซึ่งการให้เครดิตเทอมแต่ละราย บริษัทฯจะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น
ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ  รายละเอียดในการเจรจาต่อรอง  ความสามารถในการชำระหนี้ ฯลฯ
เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ซึ่งธุรกิจปกติของบริษัทคือผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารให้กับเอเย่นต์ทั่วประเทศ
โดยมีอายุในการวางแผงแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
และมีนโยบายรับคืนหนังสือหากเอเย่นต์จำหน่ายไม่หมด
ที่ผ่านมาเมื่อมีหนังสือที่รับคืนมาจากการขายปกติไม่หมด
ทางบริษัทจะนำหนังสือที่รับคืนมานั้นมาย่อยขายเป็นเศษกระดาษ ในราคา 6 -7 บาทต่อกิโลกรัม   ในปี 2561
บริษัทฯมีนโยบายการขายหนังสือเก่าในราคา 15-35 % จากราคาปก  และทางอาลาดินฯ
ได้มาเสนอขอซื้อหนังสือเก่า ตามราคาที่บริษัทกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
เมื่อเปรียบเทียบราคาที่อาลาดินฯมาขอซื้อเป็นราคาที่ดีกว่าขายเป็นเศษกระดาษซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 จึงได้เจรจาตกลงซื้อขายกัน  แบบมีเครดิตเทอม 120 วัน  ระยะเวลาการค้างชำระหนี้โปรดดูข้อ 1.2
1.2 อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของอาลาดินฯการติดตามหนี้ในระยะที่ผ่านมา แนวทางดำเนินการหากอาลาดินฯ
 ไม่สามารถจ่ายชำระได้ และนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  ตอบ บริษัทอาลาดินฯ ได้ดำเนินธุรกิจ รับซื้อหนังสือเก่ามาขายผ่านระบบออนไลน์ 
และรับซื้อเศษกระดาษแล้วนำไปขายต่อ และอนาคตคาดว่าจะนำหนังสือเก่าออกขายตามงานสัปดาห์หนังสือ
ที่ผ่านมาอาลาดินฯได้มีการทยอยจ่ายชำระมาเป็นระยะๆ  โดยหนี้ 42.72 ล้านบาท
อยู่ในช่วงยังไม่ครบกำหนดเครดิตเทอม 22.64 ล้านบาท และเกินเครดิตเทอม 1-90 วัน จำนวน 20.08 ล้านบาท
ซึ่งตามนโยบายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ เป็นนโยบายเดียวกันกับลูกหนี้ทุกประเภท
ที่ผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม  ตามตารางด้านล่าง  ยังไม่ต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
        นโยบายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ (นับจากวันครบกำหนดเครดิตเทอม)            
    หน่วย : ล้านบาท
รายการ  ไม่เกินเครดิตเทอม  เกิน 1-90 วัน  เกิน 91-180 วัน  เกิน 181-365 วัน  เกิน 365 วันขึ้นไป
นโยบายบริษัท  0%  0%  25%  50%  100%
ลูกหนี้-อาลาดินฯ  22.64  20.08  -  -  -

อีกทั้งอาลาดินฯ ได้แสดงเจตนาด้วยการจ่ายชำระหนี้มาเป็นระยะ ๆ   
ในไตรมาส4/61ได้มีการจ่ายชำระมาแล้วจำนวน 20.58 ล้านบาท ทำให้มีหนี้คงค้างเหลือ 22.14 ล้านบาท
ซึ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ    บริษัทจึงเห็นว่าอาลาดินฯ มีความสามารถในการชำระหนี้
หากอาลาดินฯไม่ทำการจ่ายชำระหนี้ตามที่ตกลงกัน ทางบริษัทจะดำเนินตามขั้นตอนดังนี้
        ขั้นตอนที่ 1    ส่งหนังสือทวงถามหนี้ ครั้งที่ 1   
ในกรณีที่เกินกำหนดชำระตามเครดิตเทอมมากกว่า 90 วัน และไม่มีการชำระหนี้มาเลย
        ขั้นตอนที่ 2    ส่งหนังสือทวงถามหนี้ ครั้งที่ 2  
ในกรณีที่ไม่มีการติดต่อกลับมาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือทวงถามหนี้ ครั้งที่ 1
       ขั้นตอนที่ 3    ดำเนินคดี    ในกรณีที่ไม่มีการติดต่อกลับมาภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ในหนังสือทวงถามหนี้ ครั้งที่ 2
        
1.3 รายละเอียดของอาลาดินฯ เช่น วันที่ก่อตั้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนชำระ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
กรรมการและผู้บริหาร และความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท
พร้อมระบุชื่อกรรมการบริษัทที่เคยเป็นผู้ถือหุ้นของอาลาดินฯ และช่วงเวลาที่ถือหุ้น
ตอบ รายละเอียดของบริษัท อาลาดิน ออนไลน์ จำกัด มีดังนี้
1  ชื่อบริษัท  บริษัท อาลาดิน ออนไลน์ จำกัด
2  วันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  17 กุมภาพันธ์ 2560
3  ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว  2,000,000 บาท
4  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และเศษกระดาษ
5  กรรมการ  ปัจจุบัน   เริ่มตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
1.นายศักดิ์ชัย แย้มยิ้ม
2.นายพงษ์ศิริ นันทศิริ (เป็นผู้ถือหุ้น SPORT ร้อยละ 1.27)
อดีต  เริ่มตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 3 พฤษภาคม 2561
1.นายวิลักษณ์ โหลทอง  (เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น SPORT)
2.นายวรรคสร โหลทอง  (เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น SPORT)
5  ผู้ถือหุ้นใหญ่  ปัจจุบัน   เริ่มตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
1.นายศักดิ์ชัย แย้มยิ้ม    ร้อยละ 49.995
2.นายพงษ์ศิริ นันทศิริ    ร้อยละ 49.995
3.นายเพียร อดใจ        ร้อยละ 0.010
อดีต  เริ่มตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 13 พฤษภาคม 2561
(ข้อมูลจากบอจ.5)
1.นายวิลักษณ์ โหลทอง   ร้อยละ 49.995
2.นายวรรคสร โหลทอง   ร้อยละ 49.995
3.นายเพียร อดใจ         ร้อยละ 0.010
6  ความสัมพันธ์  ณ. ปัจจุบัน ไม่มีความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
  
1.4 ช่วงระยะเวลาที่เริ่มทำธุรกรรมกับอาลาดินฯ 
อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับที่กรรมการของบริษัทเคยเป็นผู้ถือหุ้นของอาลาดินฯหรือไม่ อย่างไร
ทั้งนี้ขอให้บริษัทพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่อ้างถึงลำดับที่ 5 หรือไม่
หากเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยรายการที่เ
กี่ยวโดยกันดังกล่าว ขอให้ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว
ตอบ บริษัทได้เริ่มทำธุรกรรมกับอาลาดิน 
อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับที่กรรมการของบริษัทเคยเป็นผู้ถือหุ้นของอาลาดินในไตรมาสที่ 1/61 จำนวน
17.19 ล้านบาท ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทที่ 1.2
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ 2546
เพราะเป็นรายการสนับสนุนรายการค้าปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ โดยผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ
บริษัทจะรับรู้รายได้จากการขายหนังสือทั้งจำนวน
ในกรณีที่ลูกค้าคืนหนังสือจากการขายไม่หมดทางบริษัทจะรับรู้เป็นบัญชีรับคืนสินค้าในจำนวนที่รับมา
แล้วนำไปย่อยเป็นเศษกระดาษแล้วนำไปขายบริษัทจะรับรู้เป็นรายได้อื่น ๆ
เมื่ออาลาดินได้เริ่มเปิดดำเนินงานและได้มาติดต่อขอซื้อหนังสือที่บริษัทรับคืนจากลูกค้าเป็นรูปเล่มหนังส
ือเก่าในราคาที่ดีกว่าขายเป็นเศษกระดาษซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท   ส่วนธุรกรรมที่เกิดหลังวันที่ 14
พฤษภาคม 2561 ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2. รายการให้กู้ยืมเงินและกู้ยืมเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 รายการระหว่างกัน 
ปรากฏข้อมูลว่าบริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  เงินกู้ยืมระยะสั้น
  มูลค่า (ล้านบาท)  อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี  มูลค่า (ล้านบาท)  อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
  ก.ย 2561  ธ.ค 2560    ก.ย 2561  ธ.ค 2560  
บริษัท เมืองทอง ยูไนเต็ด จำกัด  0.50  6.0  7.75 %  0.50  -  6 - 9 %
บริษัท โหลทอง โฮลดิ้ง จำกัด  -  -    30.45  -  6 - 9 %
รวม  0.50  6.0    30.95  -  
2.1 สรุปสาระสำคัญของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมแยกเป็นแต่ละราย เช่น
ชื่อผู้กู้/ผู้ให้กู้
พร้อมระบุความสัมพันธ์    ระยะเวลา
เริ่มต้น - สิ้นสุด
  มูลค่า
เงินต้น
(ล้านบาท)  อัตราดอกเบี้ย  มูลค่าดอกเบี้ยตลอดระยะเวลา
ให้กู้ยืม/กู้ยืมเงิน
(ล้านบาท)  ราย
ละเอียด
และมูลค่าหลักประกัน  อื่น ๆ ที่สำคัญ
ณ.31 ธ.ค 61
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
1.บจ. เมืองทอง ยูไนเต็ด
  บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท   
ผู้กู้
ผู้ให้กู้  
29/12/60
เมื่อทวงถาม  
6.00
  
7.75 %  
0.16  
ไม่มี  
-ชำระเงินต้นครบถ้วน
เมื่อวันที่ 01/10/61
-ดอกเบี้ยค้างรับชำระ
จำนวน 0.16 ล้านบาท

ชื่อผู้กู้/ผู้ให้กู้
พร้อมระบุความสัมพันธ์    ระยะเวลา
เริ่มต้น - สิ้นสุด
  มูลค่า
เงินต้น
(ล้านบาท)  อัตราดอกเบี้ย  มูลค่าดอกเบี้ยตลอดระยะเวลา
ให้กู้ยืม/กู้ยืมเงิน
(ล้านบาท)  ราย
ละเอียด
และมูลค่าหลักประกัน  อื่น ๆ ที่สำคัญ
ณ.31 ธ.ค 61
เงินกู้ยืมระยะสั้น
1. บจ.สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย
  บจ. เมืองทอง ยูไนเต็ด  
ผู้กู้
ผู้ให้กู้  
18/07/61
เมื่อทวงถาม  
1.00  
7.75 %
  
0.011  
ไม่มี  
-ชำระเงินต้นครบถ้วนแล้ว
-ดอกเบี้ยค้างจ่ายชำระ
จำนวน 0.011ล้านบาท
2. เงินกู้ระยะสั้น
2.1 บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท
   บจ.โหลทอง โฮลดิ้ง2.2 บจ. สยามพริ้นท์
   บจ.โหลทอง โฮลดิ้ง  
ผู้กู้
ผู้ให้กู้ผู้กู้
ผู้ให้กู้  
28/09/61
เมื่อทวงถาม18/07/61
เมื่อทวงถาม
  
9.00
21.45  
9%
0% -7.32%  
0.147
0.93
  
ไม่มี
ไม่มี  
-ชำระเงินต้น 7.5 ล้านบาท
ยังค้างชำระอีก 1.5 ล้านบาท
-ดอกเบี้ยค้างจ่ายชำระ
จำนวน 0.147 ล้านบาท

-ชำระเงินต้น 10.40 ล้านบาท
ยังค้างชำระอีก 11.05 ล้านบาท
-ดอกเบี้ยค้างจ่ายชำระ
จำนวน 0.21 ล้านบาท

2.2 รายละเอียดของเงินให้กู้ยืม
    ที่มาที่ไปของการให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืมเงิน 
เหตุผลและความจำเป็นในการให้เงินกู้ยืมพร้อมทั้งอธิบายความสามารถในการชำระหนี้และการชำระหนี้ที่ผ่านมาขอ
งผู้กู้ ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการเงินของบริษัทหากไม่สามารถชำระหนี้ได้
    ตอบ  เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ซึ่งขอกู้ไม่เกิน 1 ปี โดยจ่ายชำระในไตรมาส1/61 เดือนละ 1 ล้านบาท ไตรมาส 2/61 เดือนละ 5 แสนบาท
และไตรมาส 3/61 เดือน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม จ่ายเดือนละ 5 แสนบาท  และจ่ายในวันที่ 1 ตุลาคม 5 แสนบาท
ซึ่งรับชำระเงินต้นครบเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นดอกเบี้ยที่ยังค้างรับ 0.16 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯจะให้ลูกหนี้นำมาชำระภายในไตรมาส 1/62
ทั้งนี้บริษัทฯได้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ก่อนให้กู้ยืมแล้ว
ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้ เนื่องจากผู้กู้ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

2.3 รายละเอียดของเงินกู้ยืม
    ที่มาที่ไปของการกู้ยืมเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน 
พร้อมทั้งอธิบายว่าบริษัทใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์การกู้ยืมหรือไม่ อย่างไร
    ตอบ  เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยขาดสภาพคล่อง 
จึงมีความจำเป็นต้องขอกู้ยืมเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทได้ใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์การกู้ยืมมา เพื่อชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
สถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน  ซึ่งเงินกู้บางส่วนชำระเงินต้นหมดแล้ว
และบางส่วนคงเหลือจำนวนไม่มากนัก

2.4 การให้กู้ยืมเงินและกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น 
ขอให้บริษัทพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่อ้างถึงลำดับที่ 5 หรือไม่
ทั้งในเรื่องอำนาจดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว
หากเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยรายการที่เ
กี่ยวโยงกัน ขอให้เร่งดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
     ตอบ 
บริษัทได้พิจารณาการให้กู้ยืมเงินและกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่าเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงก
ันตามประกาศที่อ้างถึงลำดับที่ 5  จากเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการของรายการที่เกี่ยวโยงกัน  มูลค่า
ที่ต้องเทียบขนาดรายการ
(ล้านบาท)  ขนาดรายการ
(ล้านบาท)  หมายเหตุ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
1.บจ. เมืองทอง ยูไนเต็ด
  บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท   
6.16
(เงินต้น + ดอกเบี้ย)  
< 100 ลบ.  ตามเกณฑ์ต้องขออนุมัติ BOD และ แจ้ง SET

เงินกู้ยืมระยะสั้น
1. บจ.สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย
  บจ. เมืองทอง ยูไนเต็ด  
0.011
(ดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่าย)  
< 100 ลบ.  ตามเกณฑ์ต้องขออนุมัติ BOD และ แจ้ง SET

2.เงินกู้ยืมระยะสั้น
2.1 บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท
   บจ.โหลทอง โฮลดิ้ง

2.2 บจ. สยามพริ้นท์
   บจ.โหลทอง โฮลดิ้ง  
0.147
(ดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่าย)

0.93
(ดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่าย)  
< 100 ลบ.


< 100 ลบ.  
ตามเกณฑ์ต้องขออนุมัติ BOD และ แจ้ง SET


ตามเกณฑ์ต้องขออนุมัติ BOD และ แจ้ง SET

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นในระยะเวลา 6 เดือน  1.088
(ดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่าย)  < 100 ลบ.  ตามเกณฑ์ต้องขออนุมัติ BOD และ แจ้ง SET


เกณฑ์คำนวณขนาดรายการของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คำนวณ NTA (หน่วย: ล้านบาท)  Q3/60  Q1/61  Q2/61
     สินทรัพย์รวม  1,647.41  1,689.86  1,662.06
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (11.82)  (31.07)  (29.96)
     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (21.69)  (23.59)  (22.75)
     ค่าความนิยม  -  (5.81)  (5.81)
     หนี้สินรวม  (1,642.37)  (1,642.21)  (1,659.58)
     ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีอำนาจควบคุม  -  (14.86)  (13.64)
     NTA  (28.47)  (27.68)  (69.68)
             
คำนวณขนาดรายการ (หน่วย: ล้านบาท)  Q3/60  Q1/61  Q2/61
     0.03% NTA  (0.01)  (0.01)  (0.02)
     3% NTA  (0.85)  (0.83)  (2.09)
            

เนื่องจาก NTA ติดลบ จึงไม่ได้พิจารณาในการคำนวณขนาดรายการ
        ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการขอสัตยาบันเพื่อขอทำรายการให้กู้ยืมและกู้ยืมเงิน 
ณ.ที่ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 15 มกราคม 2562
และจะแจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

2.5 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในการให้กู
้ยืมและกู้เงินดังกล่าว
    ตอบ   อยู่ระหว่างดำเนินการขอ BOD   เนื่องจากที่ผ่านมาการให้กู้ยืมและกู้ยืมเงินนั้น 
ได้คำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงคลาดเคลื่อน
ทำให้ที่ผ่านมายังไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวโยง
โดยฝ่ายจัดการได้อนุมัติการให้กู้และกู้ยืมเงินตามรายละเอียดข้อ 2.1
ซึ่งยังคงอยู่ในอำนาจดำเนินการของฝ่ายจัดการที่มีอำนาจอนุมัติการให้กู้และกู้ยืมเงินไม่เกิน 20
ล้านบาทต่อครั้ง  ทั้งนี้จะดำเนินการแก้ไขเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
     
      อนึ่ง ตามที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ติดลบ (2) ล้านบาท 
ประกอบกับผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัทที่ยังขาดทุนต่อเนื่อง  อาจทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ณ
สิ้นปี 2561 มีฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้ ซึ่งตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่อ้างถึง 3 กำหนดว่า บริษัทจดทะเบียนจะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
หากงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์
ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทเร่งปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
เพื่อมิให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
     ตอบ  บริษัทได้มีแผนงานแก้ไขผลการดำเนินงานและแก้ไขส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้
- ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนขาย 
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้
- ขยายงานด้านขนส่งสินค้า โดยแบ่งออกเป็น
  - การรับจ้างขนส่งหนังสือพิมพ์ เพื่อกระจายไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
  - เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับหนังสือพิมพ์รายอื่น
  ซึ่งจากแผนงานดังกล่าว บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ต้นทุนจากการขนส่งต่อหน่วยลดลง 
พร้อมทั้งขยายฐาน
 ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
- เพิ่มช่องทางการหารายได้จากธุรกิจงานพิมพ์ โดยรับจ้างพิมพ์หนังสือ โบรชัวร์ แผ่นพับ 
และขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มรายได้จากงานกิจกรรมพิเศษ  
บริษัทมีงานกิจกรรมหลักๆที่บริษัทดำเนินงานอยู่รวมถึงการรับจ้างจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐแล
ะภาคเอกชน และจะมีกิจกรรมใหม่ๆ
เพิ่มเข้ามาสร้างรายได้รวมถึงการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มรายได้จากการขยายธุรกิจดิจิทัลให้ครบวงจร โดยการทำ Content Management    
หากมีผู้ที่สนใจให้บริษัทผลิต Content ด้านกีฬา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
โดยการตกลงร่วมทั้งสองฝ่าย
- เพิ่มธุรกิจบริหารจัดการตั๋วออนไลน์  บริษัทฯได้ร่วมทุนกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 
(MFEC) จัดตั้งบริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จำกัด
เพื่อประกอบธุรกิจบริหารระบบจำหน่ายตั๋วหรือบัตรเข้าชมการแสดง, ตั๋วคอนเสิร์ต, อบรมสัมมนา,
ดำเนินการการจัดการแข่งขันกีฬา และจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ทั่วโลก
- เพิ่มธุรกิจการจัดทัวร์ชมกีฬาระดับโลก  ด้วยจุดแข็งของบริษัท คือเป็นผู้นำทางด้านสื่อกีฬาครบวงจร 
ทั้งยังมีนักข่าวที่      ประจำอยู่ภาคสนามในประเทศต่างๆ
โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าชมกีฬาระดับโลกได้เดินทางพร้อมนักข่าว-คอลัมนิสต์ชื่อดังของบริษัทไปชม
การแข่งขันในนัดสำคัญ อาทิ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษ, ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก,
ฟุตบอลลาลีกาของประเทศสเปน, เทนนิสแกรนด์สแลม ,การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์, ซีเกมส์ เป็นต้น
- การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยช่วงวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ประมาณ 50.64 ล้านบาท
       ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามได้จากแผนการแก้ไขเครื่องหมาย C 
ที่บริษัทเผยแพร่ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ )
                  กรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้