รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ม.ค. 2562 17:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ JTS/CS-001/2562

  9 มกราคม 2562

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลท
ี่เกี่ยวโยงกัน
  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญ 
ดังนี้

1.  เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
2.  อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 300,000,000 บาท 
(สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน
312,480,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน
รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน) ("JAS") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (JAS เป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้อยละ
32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06)
และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
 ("รายการให้กู้ยืมเงิน")
รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5
กล่าวคือ เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า
"ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 32.26
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้าร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท))
โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
เข้าทำรายการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี 
มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน
แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("JAS")
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท  รายการให้กู้ยืมเงิน รวมดอกเบี้ย
มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
(มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท
(เก้าร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท))
  ดังนั้น รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้กู้ยืมล่าสุด 
ทำให้มีขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
(มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท
(เก้าร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท))
เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น
บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)   เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2)   จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน 
โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
(3)   แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงิน 
รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.")
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว 
ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโ
ยงกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

3.  อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

4.  อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
27 เมษายน 2561
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 
มกราคม 2562 (Record Date) รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ
บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ
มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล
ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมา
ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า
หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม
  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.jts.co.th) ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 6
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
 
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน:
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 300,000,000 บาท
(สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน
312,480,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน
รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน) ("JAS") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัททางตรงร้อยละ 32.80 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท
เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับร้อยละ
50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ("รายการให้กู้ยืมเงิน")
 รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 5
กล่าวคือ เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") 
โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 32.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
(มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท
(เก้าร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่
30 กันยายน 2561
  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 28,644,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน
และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 24 เดือน แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
("JAS")  โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
อันเข้าข่ายที่บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศเ
กี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ดังนั้น รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้กู้ยืมล่าสุด 
ทำให้มีขนาดของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่
 30 กันยายน 2561

  เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น 
บริษัท จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)   เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2)   จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติรายการให้กู้ยืมเงิน 
โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
(3)   แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงิน 
รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการนี้ บริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท
ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ

2.  คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ให้กู้:  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้กู้:  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน:   JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 32.80 
และทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท
ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05)
รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 50.91
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
3.  ลักษณะทั่วไปของรายการ
บริษัทตกลงให้ JAS กู้ยืมเงินในวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 312,480,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ซึ่งมีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24
เดือน โดยมีเงื่อนไขว่าให้ JAS ชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทเป็นรายไตรมาส
อัตราดอกเบี้ยซึ่งบริษัทตกลงเรียกเก็บจาก JAS จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำถัวเฉลี่ย 12 
เดือนของสถาบันการเงินใหญ่ 3 ราย (กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย) ณ
วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินนี้ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.08 ต่อปี บวกเพิ่มร้อยละ 1
ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยซึ่งบริษัทอาจได้รับจากการฝากเงินจำนวนดังกล่าวไว้กับสถาบันการเงินสำหรับระยะเว
ลาที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เมื่อการให้กู้เงินครบกำหนดชำระ 12 เดือน และ JAS ประสงค์จะกู้เงินต่ออีก 12
 เดือน บริษัทจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำให้เป็นอัตราล่าสุด ตามที่แต่ละธนาคารประกาศ ณ เวลาขณะนั้น

4.  มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ
รายการให้กู้ยืมเงินรวมดอกเบี้ย มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 32.26 
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท
(เก้าร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท)) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน
ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
เข้าทำรายการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 27,500,000 บาท รายการให้กู้ยืมเงินรวมดอกเบี้ย 
มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน
2561
ดังนั้น รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้กู้ยืมล่าสุด 
ทำให้มีขนาดของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
(มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่
30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968,656,003 บาท (เก้าร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามบาท))

5.  บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.91
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และลักษณะของส่วนได้เสียดังนี้  รายชื่อ  ลักษณะส่วนได้เสีย  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561)
1.  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  231,714,400 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 32.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
2.  บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด1  ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของ JAS  64,027,700 
หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
3.  บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด2    63,918,000 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
4.  นายปลื้มใจ สินอากร  กรรมการของ JAS  50,000 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
หมายเหตุ:  1.  บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จํากัด ("ARS") เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดย JAS 
ถือหุ้นทางอ้อมดังนี้ ARS ถือหุ้นโดย บริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จํากัด ("ACT") ร้อยละ 98.04 และ ACT
ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด ("JIOC") ร้อยละ 58.84 และ JAS
ถือหุ้นใน JIOC ร้อยละ 39.82
  2.   บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ("TJP") เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดย JAS ถือหุ้นร้อยละ 80 
และบริษัท อคิวเมนท์ จํากัด ("ACU") (บริษัทย่อยของ JAS) ถือหุ้นร้อยละ 20
JAS บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมถึงนายปลื้มใจ 
สินอากร เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS

6.  แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
แหล่งเงินทุนที่บริษัทได้นำมาให้กู้ยืมแก่ JAS 
นั้นมาจากเงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราวที่บริษัทฝากไว้กับสถาบันการเงิน
ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าวแล้ว
บริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการทำธุรกิจ

7.  การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 
เพื่อมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(หรือรายการให้กู้ยืมเงิน) แก่ JAS นั้น มีกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ นายปลื้มใจ สินอากร
ประธานกรรมการบริษัท นางนงลักษณ์
พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการ และนางนิตย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (รวมเรียกว่า 
"กรรมการที่มีส่วนได้เสีย") ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว

8.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์สูงสุดแล้ว 
มีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษ
ัท นอกจากนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในครั้งนี้สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการฝากเงินไว้กับสถาบั
นการเงินในปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในวงเงินจำนวน 300,000,000 บาท
(สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ดังกล่าว
โดยบริษัทตกลงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (กล่าวคือ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด )
เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของรายการให้กู้ยืมเงิน
และความเป็นธรรมและเงื่อนไขของรายการให้กู้ยืมเงิน

9.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8.
ไม่มี
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 ม.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 ก.พ. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 ม.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 23 ม.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอรื 
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้