รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ม.ค. 2562 09:51:00
หัวข้อข่าว
การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
SINGER
แหล่งข่าว
SINGER
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ม.ค. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 108,000,000
(เพิ่มเติม)
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 108,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 2 : 1
(เพิ่มเติม)
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)        : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)         : SINGER-W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)          : SINGER-W1
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
(เพิ่มเติม)
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)          :
  2 ปี
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 108,000,000
(เพิ่มเติม)
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 108,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 2 : 1
(เพิ่มเติม)
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)        : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)         : SINGER-W2
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)          : SINGER-W2
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
(เพิ่มเติม)
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)        : 14.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)          :
  4 ปี
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ราคาการใช้สิทธิ SINGER-W1 จะเท่ากับ ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 
วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 20
โดยหากราคาที่คำนวณได้มีเศษทศนิยมน้อยกว่า 0.50 ให้ปัดเศษขึ้นเป็น 0.50
หรือหากราคาที่คำนวณได้มีเศษทศนิยมมากกว่า 0.50 ให้ปัดเศษขึ้นจนเต็มบาท
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ม.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 ก.พ. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 ม.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 23 ม.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ม.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 432,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 432,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 216,000,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 5 : 4
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 216,000,000
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ20 ของราคาตลาด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้