รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ม.ค. 2562 08:40:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 6 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน
หลักทรัพย์
IFEC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
 - บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
 - บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
 - บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
 - บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TTL)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนบริษัทจดทะเบียนจำนวน 6 บริษัท 
เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด หากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
บริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
______________________________________________________________________