รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2562 17:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
EGCO
แหล่งข่าว
EGCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี       
ลาออก                       
______________________________________________________________________
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
คำนำหน้าชื่อ                     : นาง
ชื่อ                         : ศิโรบล
นามสกุล                       : บุญถาวร
วันที่ลาออก                     : 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
______________________________________________________________________
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี(CFO)              : ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : อมรรัตน์
นามสกุล                       : จิตตวิสุทธิกุล
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 ม.ค. 2562
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางกุลกนก เหลองสร้อยทอง
ตำแหน่ง                       : ้้เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้