รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2562 12:37:00
หัวข้อข่าว
ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและพาณิชย์ รสา เพชรบุรี
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2019/0009

            8 มกราคม 2562

เรื่อง   ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้าง
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า 
บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ :   ก่อสร้างอาคารสำนักงานและพาณิชย์ รสา เพชรบุรี
  (สัญญาลงวันที่ 8 มกราคม 2562)  
เจ้าของโครงการ :   บริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัด
มูลค่าโครงการ :     1,462,476,642.00  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลักษณะงานก่อสร้าง :   ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 28 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย 
งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบวิศวกรรม และ งานภูมิสถาปัตยกรรม
ระยะเวลาการก่อสร้าง :  24 เดือน

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนต่อไป
          

              ขอแสดงความนับถือ
             (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
                 เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1550, 1992, 1554
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้