รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2562 08:56:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR หลักทรัพย์ GL
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 08 ม.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 08 ม.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2560 ฉบับแก้ไข ของ GL 
แล้ว ไม่พบว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
______________________________________________________________________