รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ม.ค. 2562 18:28:00
หัวข้อข่าว
SET News : สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับปี 2561
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 2 /2561
                                                7 
มกราคม 2562

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับปี 2561

ณ สิ้นปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 10.8% จากสิ้นปี 2560 
สำหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในปี 2561 อยู่ที่ 57,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ลงทุนในประเทศทั้งสถาบันและบุคคลมีสถานะซื้อสุทธิในปี 2561

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงจากสิ้นปีก่อน เนื่องจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก
ในขณะที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่งและเติบโตในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน
สำหรับการขายสุทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย อย่างไรก็ตาม
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนโดยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าปีก่อนตลอด 3
ไตรมาสแรกของปี 2561 และชะลอตัวลงในไตรมาส 4/2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน
เนื่องจากผู้ลงทุนระมัดระวังการลงทุนในตลาดทุนทั่วโลกมากขึ้นจากปัจจัยความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ
เป็นสำคัญ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นปี 2561 ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 10.8% จากสิ้นปี 2560 
และปรับตัวลดลง 1.6% จากสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยในปี 2561 กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ
และกลุ่มธุรกิจการเงินให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index
-  ในปี 2561 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 287,696 ล้านบาท 
โดยมูลค่าการขายสุทธิสูงสุดในไตรมาส 2/2561 และมูลค่าขายสุทธิลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3
เดือนสุดท้ายของปี
การขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย
-  มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในปี 2561 อยู่ที่ระดับ 57,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าซื้อขายสูงกว่าปีก่อนตลอด 3 ไตรมาสแรกของปี และชะลอตัวลงในไตรมาส
4/2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียนที่มูลค่าซื้อขายปรับตัวลดลงในไตรมาส 4 เช่นกัน
-  Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดับ 14.60 เท่า ขณะที่ Historical P/E 
อยู่ที่ระดับ 14.75 เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.50 เท่า และ
14.30 เท่าตามลำดับ
-  อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดับ 3.35% 
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 3.02%
-  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 16.2 ล้านล้านบาท ลดลง 9.5% 
จากสิ้นปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของดัชนี

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-  ในปี 2561 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 426,213 สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้น 31.5%
 จากปีก่อน โดยตราสารอนุพันธ์ส่วนใหญ่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
 
                     "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________