รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ม.ค. 2562 17:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไขข้อมูล)
หลักทรัพย์
TEAMG
แหล่งข่าว
TEAMG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี       
ลาออก                       
______________________________________________________________________
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (เพิ่มเติม)            : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีองค์กร
คำนำหน้าชื่อ (เพิ่มเติม)                 : นางสาว
ชื่อ (เพิ่มเติม)                    : ชนิสรา
นามสกุล (เพิ่มเติม)                  : อรุณกิตติพันธุ์
วันที่ลาออก                     : 02 ม.ค. 2562
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
______________________________________________________________________
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี(CFO) (เพิ่มเติม)          : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีองค์กร
คำนำหน้าชื่อ (แก้ไข)                  : นางสาว
ชื่อ (เพิ่มเติม)                    : ณภัทร
นามสกุล (เพิ่มเติม)                  : ปริญญานุสรณ์
วันที่แต่งตั้ง                     : 02 ม.ค. 2562
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย
ตำแหน่ง                       : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - บัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้