รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ม.ค. 2562 08:45:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TNITY เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
TNITY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY)
ทุนเดิม (บาท)                    : 990,991,170.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 198,198,234
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 984,032
ทุนใหม่ (บาท)                    : 995,911,330.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 199,182,266
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 5.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNITY-W1) จำนวน 
984,032 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 984,032 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 5.00
วันใช้สิทธิ                      : 28 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 ม.ค. 2562
______________________________________________________________________