รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ม.ค. 2562 06:47:00
หัวข้อข่าว
สารสนเทศการลงทุนในบริษัท ดับเบิ้ลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
หลักทรัพย์
WIIK
แหล่งข่าว
WIIK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด ("WW")
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าลงทุนในบริษัท ดับเบิ้ลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์
โซลูชั่น จำกัด ("WOG ITR") โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดับเบิ้ลยูโอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น
จำกัด จำนวน 48,571 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ของทุนชำระแล้ว
จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 35 ล้านบาท และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ WOG ITR จำนวน 265 ล้านบาท
(ภายหลังจากเข้าเป็นบริษัทย่อย) เพื่อชำระรายการดังนี้
1.  เพื่อชำระคืนหนี้สินเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย จากบริษัท ดับเบิ้ลยูโอจี เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
WOG THAI (ผู้ถือหุ้นเดิม) จำนวน 42 ล้านบาท
2.  เพื่อชำระคืนเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ WOG ITR ให้แก่บริษัท 
ดับเบิ้ลยูโอจี เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("WOG THAI") ในราคารวมทั้งสิ้น 223 ล้านบาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแบ่งชำระ 3 งวด ดังนี้
?  งวดที่ 1 ในวันโอน (closing date) จำนวน 80 ล้านบาท
?  งวดที่ 2 เดือนที่ 13 นับจากวันโอน (closing date) จำนวน 80 ล้านบาท
?  งวดที่ 3 เดือนที่ 19 นับจากวันโอน (closing date) จำนวน 55 ล้านบาท
ทั้งนี้มูลค่าสูงสุดที่บริษัทใช้คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 300 ล้านบาท 
และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำหนดวันโอน (closing date)
เมื่อมีความครบถ้วนของเงื่อนไขที่สำคัญในการเข้าทำรายการ
รวมทั้งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯตามหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 เมื่อมีความแน่นอนของการเข้าทำรายการแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้