รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2562 18:11:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W4 และ ESOP-W5 (F53-5)
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 04 ม.ค. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ESOP-W4
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้่อหุ้นสามัญ
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 12,500
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 46,100
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 10.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 4.941
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 125,000
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 678,000
  ______________________________________________________________________

  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ESOP-W5
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้่อหุ้นสามัญ
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 870,000
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 3,795,000
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 8.57
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 870,000
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 3,795,000
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ

นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล
กรรมการบริหาร

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้