รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2562 17:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
TEAMG
แหล่งข่าว
TEAMG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี       
เปลี่ยนข้อมูล- คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง         
______________________________________________________________________
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                 : ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : ณภัทร
นามสกุล                       : ปริญญานุสรณ์
หมายเหตุ                      : เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้แจ้งรายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2561 บัดนี้ บริษัท ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการทำบัญชีใหม่
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้รับผิดชอบเดิม : คุณชนิสรา อรุณกิตติพันธุ์
ผู้รับผิดชอบใหม่ : คุณณภัทร ปริญญานุสรณ์

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                  ขอแสดงความนับถือ

                   ( นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย )
                  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - บัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย
ตำแหน่ง                       : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - บัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้