รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2562 17:03:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หลักทรัพย์
SPI
แหล่งข่าว
SPI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 04 ม.ค. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อย่อหุ้นกู้แปลงสภาพ               : SPI246A
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ(SPI246A)
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 14,317
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 4,496
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 22.222222
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 45.00
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 02 ม.ค. 2562
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 318,151
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 11,090,030กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสำเริง มนูญผล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้