รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ม.ค. 2562 20:32:00
หัวข้อข่าว
TFEX News :TFEX ปี 61 เติบโต 31% เผยปี 62 มุ่งคุณภาพ พร้อมตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคดิจิทัล
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
 ฉบับที่ 1/2562
                                                3 
มกราคม 2562

TFEX ปี 61 เติบโต 31% เผยปี 62 มุ่งคุณภาพ พร้อมตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคดิจิทัล

ปี 2561 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เติบโตต่อเนื่อง ซื้อขายทั้งปีกว่า 100 ล้านสัญญา เฉลี่ยวันละ 
426,213 สัญญา เพิ่มขึ้น 31% ขณะที่จำนวนบัญชีผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น 21,947 บัญชี ปี 2562 TFEX
เน้นคุณภาพโดยการพัฒนาสินค้าและสภาพคล่องให้ตอบโจทย์ผู้ลงทุน
และสนับสนุนให้มีเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย
พร้อมเดินหน้าขยายฐานผู้ลงทุนโดยมุ่งใช้การตลาดดิจิทัลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(TFEX) เปิดเผยว่า ปี 2561 TFEX เติบโตทั้งด้านปริมาณการซื้อขายและการขยายฐานผู้ลงทุน
โดยปริมาณการซื้อขายรวมทั้งปีอยู่ที่ 104,422,200 สัญญา หรือเฉลี่ย 426,213 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 31%
จากปี 2560 ทั้งนี้ สินค้าที่ได้รับความนิยมซื้อขายมาก ได้แก่ Stock Futures และ SET50 Futures
ซึ่งมีการซื้อขายรวมกันสูงถึง 94% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด
เนื่องจากผู้ลงทุนใช้เป็นทางเลือกในการเพิ่มผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน
สำหรับการขยายฐานผู้ลงทุนนั้น ณ สิ้นปี 2561 จำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนเท่ากับ 168,506 บัญชี
เพิ่มขึ้น 21,947 บัญชี หรือคิดเป็น 15% จากปีก่อนหน้า

สำหรับการซื้อขายสินค้าหลัก พบว่า Stock Futures มีสัดส่วนการซื้อขายสูงสุดคิดเป็น 53% รองลงมา SET50 
Futures 41% Gold Futures 4% และอื่นๆ 2% ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปมีสัดส่วนการซื้อขายสูงสุด 51%
รองลงมาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน 36% และผู้ลงทุนต่างประเทศ 13% ขณะที่ด้านสถานะคงค้าง (Open Interest) พบว่า
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 มีปริมาณอยู่ที่ 2,440,223 สัญญา

"ปีที่ผ่านมา TFEX ได้รับความร่วมมือจากบริษัทสมาชิก ในการส่งเสริมความรู้และดำเนินกิจกรรมการตลาด 
รวมถึงการเข้ามาช่วยสนับสนุนในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง นอกจากนี้ TFEX
ยังได้พัฒนาสินค้าและบริการใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ การเปิดซื้อขายสินค้าใหม่ Gold Online Futures
การร่วมกับสำนักหักบัญชีนำเสนอบริการใหม่การวางหุ้นเป็นหลักประกันเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความคล่องตัวในการบร
ิหารจัดการหลักประกันมากขึ้น
รวมถึงการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการยางพาราและบริษัทสมาชิกของ TFEX
สนับสนุนการซื้อขายและส่งมอบสินค้ายางพาราล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจในการรับมอบส่งมอบสินค้าแก่ผู้ลงท
ุน" นางสาวรินใจกล่าว

ปี 2562 TFEX ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายในสินค้า SET50 Futures และ Options และ Stock Futures
รวมถึงปรับสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น โดยจะปรับปรุงการรับมอบส่งมอบของ Gold-D
ให้ทำได้ทุกวัน ปรับปรุงบริการแลกดอลลาร์และส่งมอบยางพาราสำหรับผู้ที่ซื้อขาย USD Futures และ RSS3D
Futures ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนสินค้าอ้างอิงของ Stock
Futures และส่งเสริมสภาพคล่องบนกระดานหลัก
ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายเวลาการซื้อขายสำหรับสินค้ากลุ่ม Currency Futures และ Gold Futures
นอกจากนี้ TFEX จะเดินหน้าขยายฐานผู้ลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือในการซื้อขาย
และใช้สื่อดิจิทัลในการส่งเสริมการเรียนรู้และทำการตลาดซึ่งสอดคล้องกับ Lifestyle
ของผู้ลงทุนในปัจจุบันและทำให้การเข้าถึงผู้ลงทุนเป็นไปได้อย่างสะดวกและกว้างขวางมากขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขายสามารถติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า 
กิจกรรมสัมมนา และติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.TFEX.co.th หรือ SET Contact Center 0 2009 9999
______________________________________________________________________