รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ม.ค. 2562 19:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี       
ลาออก                       
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน(CFO)       : รองประธานอาวุโส การเงินและการควบคุม
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : จันดานา
นามสกุล                       : ลิยานาเก
วันที่ลาออก                     : 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน(CFO)       : รองประธานอาวุโส การเงินและการควบคุม
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : ยง ฮี
นามสกุล                       : ลี (รักษาการ)
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 ม.ค. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางภัชฎา หมื่นทอง
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้