รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ธ.ค. 2561 20:59:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบัน
หลักทรัพย์
MORE
แหล่งข่าว
MORE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบัน
รายละเอียด                     :
DNA CS029/2561
                                  28 ธันวาคม 2561
เรื่อง   การประกอบธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ได้ขอให้บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานของบริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
และความคืบหน้าของธุรกิจอื่นใดนั้น บริษัทขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
1.การดำเนินงานของบริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
บริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
จะดำเนินโครงการวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและเอกชน
เพื่อดำเนินการวางระบบประปารวมถึงท่อส่งน้ำลอดใต้ทะเลเพื่อให้บริการน้ำประปาบนเกาะเสม็ดตามมติที่ประชุมส
ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อ้างอิงหนังสือเลขที่ รย. 51003.4/7529) ที่ได้มีมติเห็นชอบให้ บริษัท
เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการโครงการวางระบบประปา
เพื่อบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่เกาะเสม็ด เป็นระยะเวลา 25 ปี
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างบริษัท กับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแผนรวมถึงรูปแบบการวางระบบ
เพื่อนำไปสู่การพิจารณาอนุมัติให้มีการก่อสร้างในลำดับต่อไป
ประกอบกับอยู่ระหว่างการรอการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการวางท่อส่งน้ำลอดใต้ทะเลในพื้นที่อุทยานเขาแหลมหญ้า
-หมู่เกาะเสม็ด การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงการเตรียมความพร้อมของโครงการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่
ยวข้องหลายชั้นตอน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการต่างๆ
ทางด้านการก่อสร้างวางระบบน้ำประปาได้ในไตรมาสที่ 2/2562
ซึ่งบริษัทจะชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของความคืบหน้าในเดือนมกราคม 2562

2.การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
ในเดือนธันวาคม 2561 
บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงานให้แก่กลุ่มผู้รับเหมาติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน
โดยบริษัทจะรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในไตรมาสที่ 4/2561

ในส่วนงานติดตั้งนั้น บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) 
คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานติดตั้งในไตรมาสที่ 1/2562
เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับโครงการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายระบบและอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจหล
ักของบริษัท ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้จากการขาย และอนุมัติให้บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท) ดำเนินธุรกิจในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งจะรับรู้รายได้บริการติดตั้ง เพื่อเป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบริษัท
โดยจะดำเนินการขายและติดตั้งอุปกรณ์และระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น
กลุ่มผู้รับเหมา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงสีข้าว เป็นต้น
ในส่วนของข้อมูลการนำเสนอในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจทางด้านระบบการประหยัดพลังงานที่จะมีการแบ่งส่วนลดค่าไฟฟ้าที่ประหยัดลงจากการใช้
อุปกรณ์และระบบประหยัดพลังงานนั้น
ยังคงเป็นแนวทางที่จะต้องศึกษาถึงแนวคิดของการแบ่งส่วนลดค่าไฟฟ้าในอนาคต
ซึ่งจะมีความซับซ้อนในการรับรู้รายได้ โดยจะแตกต่างจากการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ของบริษัทในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชี้แจงว่าตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน บริษัทยังคงมีธุรกิจอื่นๆ 
ที่อยู่ระหว่างทดสอบและรอการดำเนินการ ไม่ว่าจะดำเนินการโดยบริษัทเอง หรือโดยบริษัทย่อยก็ตาม ทั้งนี้
หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะชี้แจงในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล)
กรรมการ
        


2/2


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล )
                  กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้