รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ธ.ค. 2561 17:51:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TFG-W1 และ TFG-W2 (F53-5)
หลักทรัพย์
TFG
แหล่งข่าว
TFG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 28 ธ.ค. 2561

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : TFG-W1
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 63,322,960
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 433,365,282
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 2.50
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 63,322,960
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 450,665,282
  ______________________________________________________________________

  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : TFG-W2
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 0
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 510,805,451
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 9.50
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 0
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 510,866,470หมายเหตุ                      :
สำหรับ TFG-W1 : หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรไม่ครบจำนวน
 6,058 หุ้น เนื่องจากการปัดเศษ บริษัทได้ดำเนินการตัดหุ้นจำนวนดังกล่าวแล้ว
นอกจากนี้บริษัทได้ออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ TFG-W1 จำนวน 17,300,000 หุ้น 
จากการอนุมัติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
สำหรับ TFG-W2 : ส่วนที่เหลือจากการจัดสรร จำนวน 61,019 หน่วย เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับสิทธิ 
(Right Revoke) จำนวน 60,980 หน่วย และเศษเหลือจากการคำนวณจำนวน 39 หน่วย
โดยบริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนนี้มาจัดสรรอีก

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายเพชร นันทวิสัย
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้