รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ธ.ค. 2561 08:38:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์
PIMO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์(listed)
โดย นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อีเอ็มซี(listed)
โดย นาย ชินชัย ลีนะบรรจง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________