รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ธ.ค. 2561 17:33:00
หัวข้อข่าว
การควบบริษัทระหว่าง TTTM และ LTX และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข: จากฉบับขาวดำเป็นฉบับสี)
หลักทรัพย์
TTTM
แหล่งข่าว
TTTM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ธ.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 31 ม.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 ม.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 ม.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯกับบริษัท ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้