รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ธ.ค. 2561 12:51:00
หัวข้อข่าว
กรรมการลาออก
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
THL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ทค. 151-039/12/2561
        25 ธันวาคม 2561
เรื่อง  กรรมการลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทดังนี้
1.  รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ของ นายเอกรัฐ สันทนตานนท์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 
ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
2.  รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ของ นายกวินพงศ์ ธาราเกียรติวงศ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 
ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
    
      ขอแสดงความนับถือ


      (นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล)
      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
      บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้