รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ธ.ค. 2561 08:00:00
หัวข้อข่าว
อนุมัติการลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 16-044 / 2561

                          26 ธันวาคม 2561
เรื่อง  อนุมัติการลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าตามที่บริษัทฯ 
มีแผนการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง
High Heat Resistant Polyamide-9T (PA9T) กำลังการผลิต 13,000 ตันต่อปี และ Hydrogenated Styrenic Block
Copolymers (HSBC) กำลังผลิต 16,000 ตันต่อปี โดยได้จัดตั้งบริษัท Kuraray GC Advanced Materials Co.,
Ltd. ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทร่วมทุน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561  โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ
33.4 ร่วมกับบริษัท Kuraray Co., Ltd (KRR) ถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือร้อยละ 53.3 และ  บริษัท
Sumitomo Corporation (SC) ถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือร้อยละ 13.3 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ (Loan facility)
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตามแผนงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2565
โดยมีมูลค่าเงินลงทุนโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 15,000 ล้านบาท        
ทั้งนี้ รายงานสารสนเทศในครั้งนี้ ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบร
ิษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    ขอแสดงความนับถือ


      (น.ส. ดวงกมล เศรษฐธนัง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้