รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ธ.ค. 2561 17:25:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ HREIT
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ HREIT
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.0708
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 8.8798
วันที่มีผล                      : 28 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________