รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ธ.ค. 2561 12:47:00
หัวข้อข่าว
แจ้งหยุดทำกิจการในวันทำการปกติ สำหรับปี 2562
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        25 ธันวาคม 2561


เรื่อง แจ้งหยุดทำกิจการในวันทำการปกติ สำหรับปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดทำกิจการในวันทำการปกติสำหรับปี 
2562 มาให้ทราบดังนี้

    วันพุธที่    2 มกราคม พ.ศ.2562  วันหยุดพิเศษ
    วันพฤหัสบดีที่  3 มกราคม พ.ศ.2562  วันหยุดพิเศษ
    วันศุกร์ที่    4 มกราคม พ.ศ.2562  วันหยุดพิเศษ
    วันศุกร์ที่     12 เมษายน พ.ศ.2562  วันหยุดพิเศษ    
วันพุธที่    17 เมษายน พ.ศ.2562  วันหยุดพิเศษ
วันจันทร์ที่  15 กรกฎาคม พ.ศ.2562  วันหยุดพิเศษ
วันจันทร์ที่  30 ธันวาคม พ.ศ.2562  วันหยุดพิเศษ

    
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

              ขอแสดงความนับถือ              ????????..
                  (นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์)
                 เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้