รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ธ.ค. 2561 09:08:00
หัวข้อข่าว
รายงานมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการปรับโครงสร้างและลักษณะการประกอบธุรกิจและการออกหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
STARK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 22,500,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 22,500,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด และ/หรือ นายวนรัชต์ 
ตั้งคารวคุณ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 21,500,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 94.20
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.60
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นาย รีวิน เพทายบรรลือ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 666,666,666
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 2.92
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.60
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 333,333,334
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 1.46
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.60
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 22,500,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 
(SMM)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด และ/หรือผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) (แก้ไข)              : 0.60
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ธ.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 มี.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 ก.พ. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 ก.พ. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ 
ากัด (มหาชน) เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้